۱۲
مهر
کنترل servo از راه دور

کنترل servo از راه دور

 پروژه های الکترونیک » کنترل وایرلس موتور با joystick

کنترل servo موتور از راه دور [http://site.hobbypartz.com/servo/Servo_SG5010-1.jpg]   در این پروژه که میتواند کاربرد های زیادی داشته باشد میتوانیم servo موتور ها را از راه دور کنترل کرده و به آنها به آسانی فرمان دهیم . کاربرد این پروژه در ربات ها و هواپ...۰۸
مهر
کنترل موتور ها با استفاده از جوی استیک

کنترل موتور ها با استفاده از جوی استیک

 پروژه های الکترونیک » کنترل وایرلس موتور با joystick

کنترل موتور ها از راه دور با استفاده ازjoystick [http://w3.id.tue.nl/fileadmin/id/objects/E-Atelier/Phidgets/Hardware/Images/1113.jpg] در این پروژه می توانید با استفاده از جوی استیک ها دور موتور ها و جهت چرخش را تحت کنترل قرار داده و با استفاده از آن ی...